DANIŞMANLIK

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Organizasyonun Yeniden Yapılandırılması

Yönetim biliminde şirketlerin amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturdukları yapı "Organizasyon" olarak tanımlanmakta. Şirketlerin amaçlarını nasıl gerçekleştirdiklerini görsel olarak tanımladıkları şematik görsele de organizasyon şeması denilmekte. Temelinde bir iş yapma haritası diyebileceğimiz bu şemalar ile temsili gösterilen organizasyonlar kurum içinde anarşi olmadan verimli çalışabilmenin temelini oluşturmaktadır.

Günümüz iş dünyasında işletmeler, bir yandan artan ve hergün değişebilen rekabet baskısı altında hızlı değişim ihtiyacı duymakta, diğer yandan da hukuki zemin gereklilikleri ile iş yapış biçimlerini sürekli geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Buna parelel olarak kurdukları/yapılandırdıkları iş organizasyonları da sürekli değişime uğramaktadır. Bu değişime ayak uydurmak için, kurumların mevcut organizasyonel yapılarını sürekli olarak geliştirmeleri, kimi zaman da tümden yeniden yapılanma sürecine girmeleri gerekmektedir. Bu yapılanma sürecinde en önemli konulardan bir tanesi şüphesiz şirketlerin temel varlık nedenlerini tanımlayan vizyonlarını ve bu vizyonlarına nasıl ulaşacaklarını tanımlayan stratejik hedeflerini destekleyecek bir organizasyon yapısının kurulabilmesi ve yaşatılmasıdır. Kurum yapısına, dinamiklerine, insan kaynağına, vizyon ve stratejilerine uygun bir yapılanma ile kurumun hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak mümkün olmaktadır. Baraka olarak kurumlarda organizasyonun yeniden yapılandırılması sürecinde, temel hedefimiz, organizasyon şemasının yenilenmesi değil, kurgulanan yeni yapının işletme için en etkin ve en uygun halde olmasıdır.

Yeni organizasyon yapısının bütüncül ve etkin olabilmesi için farklı parametreleri kurumun ihtiyaçları dahilinde sürecin içine dahil ederiz. Örneğin;

• Mevcut insan kaynağının nitelik ve yetkinlikleri,
• Kurumun mevcut yapısı, Güçlü Yönleri, Gelişmesi Gereken Yönleri, Kurum İçin Fırsatlar, Kurum İçin Tehditler (Kurum için kapsamlı SWOT Analizi raporu)
• Vizyon, Misyon ve stratejik hedefleri
• Kurumun finansal, teknolojik ve altyapı sistemlerine ilişkin kaynakları.

Kurumu bu parametrelerde değerlendirecek bilgiyi elde etmenin ardından, mümkün olan en yalın ve anlaşılır yapının oluşturulması için kurumun üst yönetimi ile birlikte çalışırız. Bir organizasyon şemasının aynen kurum gibi yaşayan bir olgu olması gerektiğinin bilinci ile hareket ederiz.