KOÇLUK


KOÇLUK

Koçluk, mevcut veya potansiyel insan kaynağının güçlü ve gelişmesi gereken alanlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının organizasyonun gelişimi ve stratejik hedefleri açısından hayata geçirilmesi amacı ile kullanılan bilimsel bir araçtır.

Koçluk bir gelişim kılavuzluğudur. Kişinin var olan potansiyelini daha etkin kullanmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilir. Bir yandan günümüzün iş hayatının getirdiği yüksek beklenti, rekabet koşulları ve baskı, bir yandan da bireylerin kendilerini gerçekleştirme ihtiyacı iş-özel yaşam sorgulamaları, stres, terfi ile gelen ek beklentiler koçluk hizmetlerine duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Günümüzde iş yaşamında Koçluk pek çok yarar sağlamaktadır
• Özdeğerlilik ve özgüveninin gelişmesi
• Hedef belirleme, strateji geliştirme
• Kurumsal hedefler ile kişisel hedefleri örtüştürebilme
• Karar alma sürecinde iyileşme
• Stres düzeyi ve geriliminde azalma
• Ast ve üstleri ile olan iletişim kalitesinde artış
• İkna ve kendini ifade etme gibi sözel yetkinliklerde gelişme
• Çatışma ve müzakereleri etkin yönetme
• Stratejik düşünme ve planlama alanında iyileşme
• Risklerin daha etkin biçimde yönetme
• Vizyon ve misyon yaratma
• Güçlü ve gelişmeye açık alanları objektif olarak görme
• Zorlu durumlar ile başa çıkma konusunda aksiyonlarını belirleme
• İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi sağlama
• Motivasyonda artış
• Kişi için "kör alan" olarak kalan durumların farkına varma ve bu alanlar üzerinde gelişim hedefleri belirleme
• Kişinin davranışlarını keşfetmesini, kısıtlayıcı inançlarını, varsayımlarını ve tutumlarını fark edip değiştirmesine yardımcı olur.

Baraka olarak gerek kurumlardan gerekse bireylerden gelen Koçluk ihtiyaçlarına destek vermeye çalışmaktayız. Aktif dinleme becerisi ve performans geliştirme tekniklerini kullanarak hizmetlerimizden yararlananların kendilerini geliştirmek istedikleri/ihtiyaç duyulan alanlardaki gelişimlerine destek olmaktayız. Bu süreçte hizmeti alan kişinin

• Kendisini ve karşılaştığı zorlukları anlamasını
• Kendisi için hedef koymasını
• Hedefe ulaşmak için gerekli metot ve desteği belirlemesini sağlamaktayız.
Koçluk hizmetimiz hem yetkinlik hem de fonksiyon odaklıdır.

Çalışanları için Koçluk hizmetinden yararlanmak isteyen kurumlarda aşağıdaki adımları izlemekteyiz.
• Kurumun vizyon ve değerlerine uygun olarak ulaşılmak istenilen bireysel hedef(lerin) belirlenmesi,
• Ulaşılmak istenen hedeflere yönelik strateji ve uygulama planı oluşturulması, engellerin tespit edilmesi,
• Koçluk alan yöneticilerin kişilik özelliklerinin analiz edilmesi ve karşılaşılan zorluklarla ilişkilendirilmesi,
• Zorlukların sebeplerinin analiz edilmesi, değiştirmek için neye ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi,
• Aşılması istenen zorlukların önceliklendirilmesi ve en kritik olanların seçilmesi,
• Uygulama planının vakalar ve aktiviteler bazında takip edilmesi ve gerektiğinde kişinin gelişim için yönlendirilmesi,
• Uygulamalar sırasında ve gerektiğinde e-posta ya da telefonla rehber olunması.

Yöneticinin özellikle davranışsal ve liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik olarak koçluk hizmetinin alınması kurumlarda giderek yaygınlaşmaktadır. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar genellikle düzenli yapılan 6- 8 seanstan oluşur.

Koçluk Çalışma Alanlarımız:
• Üst Düzey Yönetici Koçluğu
• Performans Koçluğu
• Değişimde Koçluk
• Terfiye Koçluk

Bunun yanı sıra bireysel olarak bizlere başvuran ve hayatlarında bir gelişim/değişim ihtiyacı olan kişilere de bireysel koçluk desteği sağlamakta, onların hayatlarındaki bu önemli süreçte kendilerine yoldaşlık etmekteyiz.