ÜRÜNLERİMİZ

Kurumsal İklim Anketi

Kurumsal iklim çalışması (bazı literatür kaynaklarında Organizasyon İklimi diye de tanımlanmıştır) kurumların/şirketlerin çalışma ve yaşama "ortamını" tanımlamak sürecini kapsamaktadır. Kurumda çalışanları, performanslarını ve tutumlarını doğrudan veya dolaylı etkileyen unsurları tanımlamayı sağlamaktadır.

Kurumsal iklim genelde “şirkette çalışanların orada işlerin nasıl yapıldığına dair ortak algısını” yönetime göstermek için kullanılan iyi bir ölçüm aracı olarak kullanılır. 1991 Yılından bu yana iş dünyasında etkin olarak kullanılan bu yönetim aracı 2003 yılından bu yana Türkiye’de akademik çalışması yapılarak Baraka tarafından uygulanmaktadır.

Kurumlar kimi zaman özel belli bir durumdan (şirket evlilikleri, yeni stratejilerin uygulanması, yeni iş alanlarına geçilmesi, önemli fiziksel yer değişimlerinde vb. gibi), kimi zaman ise düzenli aralıklarla çalışanlarının;

• Mevcut şartlarını,
• Tutum ve davranışlarını,
•Yönetim ile ilşkilerini
• Vizyon, müşteri odaklılık, takım çalışması, yeniliklere bakış açılarını,
• Şirketin uzun vadeli başarısı için düşüncelerini öğrenmeye ihtiyaç duyarlar.

Baraka olarak kurumlara Kurumsal İklim Anketi uygulaması sağlayarak kurumda var olan durumun net bir şekilde ortaya çıkmasına yardımcı olmaktayız. Çalışanlar bağımsız ve objektif bir Danışman Kurum tarafından hazırlanan ve sunulan değerlendirme sorularını açık ve kapsamlı olarak cevaplamakta ve kurum ile algılarını ortaya koymaktadırlar. Kurum İklimi Çalışmasında 14 alanı kapsayan değerlendirme soruları ve katılımcının görüşlerini dilediği gibi aktarabileceği sorular mevcuttur. Bu sorulara ilaveten bu çalışma ayrıca Gallup’un dünyada 1 milyondan fazla kişi ile yaptığı "Yetenekli (talented)" kişileri iş yerinde mutlu tutan konuları irdeleyen 12 soruyu da kapsamaktadır.

Kurumsal İklim Çalışmasında İrdelenen Konu Başlıkları:

Fiziksel Ortam: Çalışanların ihtiyaçlarına cevap verebilecek, çalışanlar arasındaki iletişimi destekleyecek, temiz ve güvenli çalışma ortamı yaratacak fiziksel şartların sağlanması
Sorumluluk: Çalışanların sorumluluk alabildiği ve bu çerçevede yetki kullanabilecekleri ortamın varlığının çalışanlarca algılanması

Çalışanın Kararlara Etkisi: Kararlara katılımın, önemli gelişmeler ve konular hakkında bilgilendirme düzeyinin çalışanlar tarafından algılanması. Organizasyonun içi bilgi paylaşımı ve karar verme sürecine katılımın sağlanması
Risk Alma: Organizasyonda gelişimin sağlanması için ne düzeyde risk alınabildiğinin algılanması (Organizasyonda risk alma tutum ve davranışları)
Takdir: Çalışanların, kurumdaki takdir ve ödül sistemleri ve yaşanan deneyimler ile ilgili algıları.İyi perofrmans ve davranışların ödüllendirildiğine dair algılama 
Ücretlendirme ve Yan Menfaatler: Şirket içerisinde benzer sorumluluklar arasında ve pazardaki benzer pozisyonlar ile adil ve dengeli ücret ve yan menfaat sistemi olduğuna dair algılama
Kişilerarası İlişkiler: Çalışanların kendi aralarındaki ilişkilerinde ve yöneticileri ile olan ilişkilerinde ortamı ne kadar arkadaşça ve destekleyici algıladıkları
Kişisel Gelişim Olanakları: Yerinde ve gerektiğinde kişisel bilgi ve becerilerin gelişmesi için yeterli imkânın sağlandığına dair algılama
Başarı Standartları: Çalışma ortamında daha iyi performans gösterilmesi için gerekli itici gücü sağlayacak ortam ve yüksek gurur verici hedeflerin varlığının algılanması
Bireye Verilen Değer: Organizasyonda çalışanların birey olarak değerli olduklarını hissetmeleri ve diğer çalışanlarında birbirlerine değer verdiklerini algılamaları
Çatışma Yönetimi: Çatışmaların açık, dolaysız, adil ve yapıcı yollarla çözülebileceğine ve çalışanların farklı düşünce ve fikirlerini rahatlıkla açıklayabileceklerini algılamaları
Şirkete Bağlılık: Üstlendiği görev ve sorumluluklara ve elemanı olduğu iş yerine duyduğu profesyonel bağlılık.
İş Memnuniyeti: İşyerinden ve işinden genel olarak hissedilen doyum ve mutluluk
Tercih Edilen Şirket: Şirketi çalışanları için “tercih edilen şirket” yapan ve rakiplerinden ayıran özellikler hakkında çalışanların algıları

Kendi sürücümüz üzerinden online olarak uygulamakta olduğumuz Kurumsal İklim Anketinin sonuçlarını ve dikkat edilmesi gerekli alanları gösteren kapsamlı bir rapor ile kuruma sunmakta, kurumun özellikle merak ettiği alanlar ile ilgili ilave istatiksel değerlendirmeler sağlayabilmekteyiz.
Çalışmanın kendi sürücümüz üzerinden olması ve sonuçların bölüm bazında ve anonim alınması katılımı ve paylaşılan cevapların doğruluğunu arttırmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz İklim Çalışması ile kurumlar;

• Uygun politikalarının belirlenmesini,
• Aksiyon planlarını,
• Şirketin vizyon ve misyonunu, değerlerini ve yaşam şeklini,
• Etkinliğini ve morali artıracak kararların verilmesini etkileyebilecek geri bildirimler almaktır.

Kurumlar bu geri bildirimleri İnsan Kaynaklarının yapılanmasında kullanıldığında etkili sonuçlar alabilmekte, çok önemli oranda çalışan bağlılığı ve motivasyonu sağlamaktadırlar.